กิจกรรมการจัดหีบห่อก่อนเก็บ (Prepackaging)

กิจกรรมการจัดหีบห่อก่อนเก็บ (Prepackaging) จำเป็นต้องใช้พาเลทสำหรับวางสินค้าที่จัดการเรียบร้อยแล้วเช่นกัน เพื่อสะดวกในการขนย้ายเข้าจัดเก็บ
การจัดหีบห่อก่อนเก็บ เป็นกระบวนการคัดแยกหรือแปลงหน่วยแตกสินค้าออกเป็นหน่วยย่อย แล้วทำการบรรจุหีบห่อเพื่อส่งต่อให้ลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้อาจจะทำทันทีที่ได้รับสินค้า หรือเก็บไว้ทำภายหลังก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของสินค้า และความสะดวกของพื้นที่ เพราะการจัดเก็บสินค้าที่เป็นหีบห่อใหญ่ๆ จะช่วยประหยัดเนื้อที่ จัดเก็บได้ง่าย และรวดเร็วกว่าสินค้าหีบห่อเล็กๆ กิจกรรมการจัดหีบห่อก่อนเก็บนี้ถือเป็นกิจกรรมมูลค่าเพิ่ม(Value Added) ให้กับสินค้า เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เวลามากที่สุดกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการทำงานต่างๆในคลังสินค้าเมื่อแตกย่อยและจัดหีบห่อสินค้าเรียบร้อยแล้ว การจัดเก็บอย่างเป็นระบบจะช่วยให้การเบิกจ่ายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พาเลทเพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้า รวบรวมสินค้าอย่างเป็นระบบ จึงช่วยให้การจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Advertisements